فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 

اهداف :

۱.      توسعه دانش در زمینه های روان شناسی سلامت

۲.      توسعه دانش در زمینه های روان شناسی بالینی

۳.      توسعه دانش در حوزه سلامت جامعه نگر

۴.      برقراری ارتباط و انتشار آثار محققان علمی در حوزه های مرتبط با علوم سلامت با تاکید بر روان شناسی سلامت، روان شناسی بالینی و سلامت جامعه نگر

حوزه های علمی اصلی فصلنامه عبارتند از:‌  

Ø     جنبه های روان شناختی و روان فیزیولوژیکی بیمار یهای مزمن

Ø     استرس و مقابله

Ø      مدل های رفتاری، شناختی و اجتماعی مرتبط با سلامتی

Ø     فرایندهای روانی و اجتماعی موثر در روان پدیدایی و تداوم اختلالات روانی و بیماری های تهدید کننده سلامتی

Ø      مداخلات روان شناختی در درمان بیماری های تهدید کننده سلامتی

Ø      رابطه فرهنگ و سلامت  

Ø     مطالعات با روش شناسی کیفی و ترکیبی در حوزه روان شناسی سلامت

Ø      توسعه مطالعات میان رشته ای در حوزه سلامت

Ø     توسعه مطالعات با رویکرد انتقادی در حوزه های سلامت

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی:
http://rph.khu.ac.ir/find-1.42.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب