فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات تحریریه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
 
محمد نقی فراهانی
 استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
پست الکترونیکی: farakhu.ac.ir

 
علیرضا مرادی
مدیر مسئول
استاد  دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
پست الکترونیکی:   moradikhu.ac.ir
رضا زمانی
 دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
پست الکترونیکی: rzamaniut.ac.ir
  رضا کرمی نوری
استاد دانشگاه اوربرو سوئد
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
پست الکترونیکی: rknouriut.ac.ir
جعفر حسنی
استاد دانشگاه خوارزمی 
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
پست الکترونیکی: hasanimehr۵۷khu.ac.ir
شهرام محمدخانی 
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
پست الکترونیکی: mohammadkhanikhu.ac.ir
 پرویز آزاد فلاح
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روانشناسی
پست الکترونیکی: azadfa_pmodares.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی:
http://rph.khu.ac.ir/find-1.41.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب