فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی- همکاران نشریه
فهرست افراد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 
 
 
 دکتر جعفر حسنی
سردبیر
استاد تمام دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی 
 
 
 
دکتر مهدی اکبری 
مدیر مسئول
استاد  دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی


 
 
آیسان شارعی
کارشناس
دانشجوی دکتری  دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی:مشاوره

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی:
http://rph.khu.ac.ir/find-1.119.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب