فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی- برای نویسندگان
هزینه پذیرش و انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
فرم توافق برای دریافت هزینه از نویسندگان مجلات دانشگاه خوارزمی
با سلام و احترام
     بازگشت به نامه ۱۱۸۶۷/د مورخ ۹/۴/۱۴۰۰ با موضوع «درخواست صدور نامه توافق برای دریافت هزینه ۳نشریه پژوهش در سلامت روانشناختی، روان‌شناسی شناختی و پژوهش‌های تربیتی» اذعان می دارد که عطف به نامه ۸۹۶۶/د مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۰ با موضوع «آیین‌نامه دریافت هزینه پردازش مقالات نشریات علمی» موافقت با دریافت هزینه از نویسندگان مقالات با رعایت مفاد آیین نامه وزارت عتف به نشریات محترم دانشگاه اعلام شده است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی:
http://rph.khu.ac.ir/find-1.47.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب