- راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان و اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌گر آلکسیتیمیا
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 2389 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی