- روان سنجی سازه هایی که کیفیت ذهنی تری دارند: بررسی ساختار عاملی مقیاس حالت سیالی میان ورزشکاران
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 131 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی